حکم خوردن خرچنگ و لابستر

سؤال:

خوردن خرچنگ و لابستر حلال است؟

*********************************************************************

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم

خوردن خرچنگ‌ها مجاز نیست، اما الحاق لابستر به خرچنگ‌ها قابل قبول نبوده و هم از نظر عرفی و هم علوم زیستی، بیش‌تر به میگوها شبیه هستند. علی ای حال اگر از انواع میگو هم نباشند، جزء خرچنگ‌ها نبوده و دلیلی بر حرمت خوردن آن‌ها نداریم.

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه